Bangkok Bus Icon

[เปลี่ยนรถ] ท่าปล่อยรถ เทเวศร์

ชื่อของสถานี: [เปลี่ยนรถ] ท่าปล่อยรถ เทเวศร์
สถานีต่อ 53ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Thewet Bus Terminal [Transfer Stop]
ไปถึง [เปลี่ยนรถ] ท่าปล่อยรถ เทเวศร์ จากสถานที่:

จากสถานที่ [เปลี่ยนรถ] ท่าปล่อยรถ เทเวศร์ ไปถึง: