Bangkok Bus Icon

กระทรวงการคลัง,กรมบัญชีกลาง,สำนักงานเศรษฐกิจการคลังไทย

ชื่อของสถานี: กระทรวงการคลัง,กรมบัญชีกลาง,สำนักงานเศรษฐกิจการคลังไทย
สถานีต่อ 44, 67, 536ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Ministry Of Finance
ไปถึง กระทรวงการคลัง,กรมบัญชีกลาง,สำนักงานเศรษฐกิจการคลังไทย จากสถานที่:

จากสถานที่ กระทรวงการคลัง,กรมบัญชีกลาง,สำนักงานเศรษฐกิจการคลังไทย ไปถึง: