Bangkok Bus Icon

กรุงธนบุรีตำรวจภูธรตำบลสำโรงเหนือเรือนจำ(ผู้หญิง)

ชื่อของสถานี: กรุงธนบุรีตำรวจภูธรตำบลสำโรงเหนือเรือนจำ(ผู้หญิง)
สถานีต่อ 43, 120ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Thon Buri Institution For Female Offenders
ไปถึง กรุงธนบุรีตำรวจภูธรตำบลสำโรงเหนือเรือนจำ(ผู้หญิง) จากสถานที่:

จากสถานที่ กรุงธนบุรีตำรวจภูธรตำบลสำโรงเหนือเรือนจำ(ผู้หญิง) ไปถึง: