Bangkok Bus Icon

จุฬาลงกรณ์ (คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี)

ชื่อของสถานี: จุฬาลงกรณ์ (คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี)
สถานีต่อ 36, 47, 50, 93, 141, 172, 177, 187ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Chulalongkorn (Faculty Of Commerce And Accountancy)
ไปถึง จุฬาลงกรณ์ (คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี) จากสถานที่:

จากสถานที่ จุฬาลงกรณ์ (คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี) ไปถึง: