Bangkok Bus Icon

จุฬาลงกรณ์ (คณะวิทยาศาสตร์)

ชื่อของสถานี: จุฬาลงกรณ์ (คณะวิทยาศาสตร์)
สถานีต่อ 25, 29, 34, 36, 40, 47, 50, 93, 113, 141, 172, 177, 187, 501, 542ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Chulalongkorn (Faculty Of Science)
ไปถึง จุฬาลงกรณ์ (คณะวิทยาศาสตร์) จากสถานที่:

จากสถานที่ จุฬาลงกรณ์ (คณะวิทยาศาสตร์) ไปถึง: