Bangkok Bus Icon

จุฬาลงกรณ์ (หอศิลป์จามจุรี)

ชื่อของสถานี: จุฬาลงกรณ์ (หอศิลป์จามจุรี)
สถานีต่อ 25, 29, 34, 36, 40, 47, 50, 93, 113, 172, 177, 187, 501ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Chulalongkorn (Chamchuri Art Gallery)
ไปถึง จุฬาลงกรณ์ (หอศิลป์จามจุรี) จากสถานที่:

จากสถานที่ จุฬาลงกรณ์ (หอศิลป์จามจุรี) ไปถึง: