Bangkok Bus Icon

ชาญอิสสระทาวเวอร์2เพชรบุรีตัดใหม่

ชื่อของสถานี: ชาญอิสสระทาวเวอร์2เพชรบุรีตัดใหม่
สถานีต่อ 11, 23, 58, 60, 72, 93, 99, 113ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Charn Issara Tower Ii
ไปถึง ชาญอิสสระทาวเวอร์2เพชรบุรีตัดใหม่ จากสถานที่:

จากสถานที่ ชาญอิสสระทาวเวอร์2เพชรบุรีตัดใหม่ ไปถึง: