Bangkok Bus Icon

ซอยจริญสนิทวงศ์ 65(ซอยร่วม)

ชื่อของสถานี: ซอยจริญสนิทวงศ์ 65(ซอยร่วม)
สถานีต่อ 28, 56, 66, 108, 170, 203, 542, 710, 203 ปอ.ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : C Together, Opposite Naga Permanent.
ไปถึง ซอยจริญสนิทวงศ์ 65(ซอยร่วม) จากสถานที่:

จากสถานที่ ซอยจริญสนิทวงศ์ 65(ซอยร่วม) ไปถึง: