Bangkok Bus Icon

ซอยนวมินทร์ 80,ตรงข้ามเคหะนวมินทร์

ชื่อของสถานี: ซอยนวมินทร์ 80,ตรงข้ามเคหะนวมินทร์
สถานีต่อ 22, 60, 71, 96, 115, 150, 156, 178, 501, 36ก, 95กชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Nawa Min 80, Opposite Kheha Nawa Min
ไปถึง ซอยนวมินทร์ 80,ตรงข้ามเคหะนวมินทร์ จากสถานที่:

จากสถานที่ ซอยนวมินทร์ 80,ตรงข้ามเคหะนวมินทร์ ไปถึง: