Bangkok Bus Icon

ซอยอิสรภาพ 22

ชื่อของสถานี: ซอยอิสรภาพ 22
สถานีต่อ 40, 149, 177, 710ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Itsaraphap Soi 22
ไปถึง ซอยอิสรภาพ 22 จากสถานที่:

จากสถานที่ ซอยอิสรภาพ 22 ไปถึง: