Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามกรมที่ดินประเวศ

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามกรมที่ดินประเวศ
สถานีต่อ 93, 171, 172ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Krom Thidin Prawet
ไปถึง ตรงข้ามกรมที่ดินประเวศ จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามกรมที่ดินประเวศ ไปถึง: