Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามชาญอิสสระทาวเวอร์ 2

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามชาญอิสสระทาวเวอร์ 2
สถานีต่อ 11, 23, 58, 60, 72, 93, 99, 113, 206ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Chan It Sa Thao Woe 2 Phetchaburi Tat Mai
ไปถึง ตรงข้ามชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ไปถึง: