Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามซอยปรีดีพนมยงค์ 30,ตรงข้ามมัสยิดอี่ดาย่าตุ้ลอิสลาม(สุเหร่าสามอิน)

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามซอยปรีดีพนมยงค์ 30,ตรงข้ามมัสยิดอี่ดาย่าตุ้ลอิสลาม(สุเหร่าสามอิน)
สถานีต่อ 22, 40, 71, 109, 115, 133, 501ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Opposite Soi Pridi 30, Opposite The Mosque Lee Da Ya Stimulus Islam (In The Mosque).
ไปถึง ตรงข้ามซอยปรีดีพนมยงค์ 30,ตรงข้ามมัสยิดอี่ดาย่าตุ้ลอิสลาม(สุเหร่าสามอิน) จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามซอยปรีดีพนมยงค์ 30,ตรงข้ามมัสยิดอี่ดาย่าตุ้ลอิสลาม(สุเหร่าสามอิน) ไปถึง: