Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามมัสยิดดารุนาฮีม

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามมัสยิดดารุนาฮีม
สถานีต่อ 93, 171, 172ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Opposite Matsayit Da Ru Na Him Mosque
ไปถึง ตรงข้ามมัสยิดดารุนาฮีม จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามมัสยิดดารุนาฮีม ไปถึง: