Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามโรงเรียนจินดาวิทย์

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามโรงเรียนจินดาวิทย์
สถานีต่อ 72, 133ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Jindawit School
ไปถึง ตรงข้ามโรงเรียนจินดาวิทย์ จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามโรงเรียนจินดาวิทย์ ไปถึง: