Bangkok Bus Icon

ตลาดเทเวศร์

ชื่อของสถานี: ตลาดเทเวศร์
สถานีต่อ 23, 43, 99, 516ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Thewet Market
ไปถึง ตลาดเทเวศร์ จากสถานที่:

จากสถานที่ ตลาดเทเวศร์ ไปถึง: