Bangkok Bus Icon

ตลาดโพธิ์สุวรรณ์(ขาเข้า)

ชื่อของสถานี: ตลาดโพธิ์สุวรรณ์(ขาเข้า)
สถานีต่อ 178ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Pho Su Wan Market (Inbound)
ไปถึง ตลาดโพธิ์สุวรรณ์(ขาเข้า) จากสถานที่:

จากสถานที่ ตลาดโพธิ์สุวรรณ์(ขาเข้า) ไปถึง: