Bangkok Bus Icon

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (อาคารผู้โดยสารชั้น1 ประตู7)

ชื่อของสถานี: ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (อาคารผู้โดยสารชั้น1 ประตู7)
สถานีต่อ S1ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Suvarnabhumi Airport (1St Floor)
ไปถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (อาคารผู้โดยสารชั้น1 ประตู7) จากสถานที่:

จากสถานที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (อาคารผู้โดยสารชั้น1 ประตู7) ไปถึง: