Bangkok Bus Icon

บรมราชชนนี 12

ชื่อของสถานี: บรมราชชนนี 12
สถานีต่อ 28, 35, 40, 66, 123, 124, 127, 146, 149, 170, 177, 183, 507, 511, 516, 542, 556ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Borommaratchachonnani 12
ไปถึง บรมราชชนนี 12 จากสถานที่:

จากสถานที่ บรมราชชนนี 12 ไปถึง: