Bangkok Bus Icon

ป้ายรถประจำทาง MRT บางซื่อ (ซอย รถไฟ 1)

ชื่อของสถานี: ป้ายรถประจำทาง MRT บางซื่อ (ซอย รถไฟ 1)
สถานีต่อ 65ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Bus Stop MRT Bangsue Station
ไปถึง ป้ายรถประจำทาง MRT บางซื่อ (ซอย รถไฟ 1) จากสถานที่:

จากสถานที่ ป้ายรถประจำทาง MRT บางซื่อ (ซอย รถไฟ 1) ไปถึง: