Bangkok Bus Icon

ร้านก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟฟ้าผ่า

ชื่อของสถานี: ร้านก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟฟ้าผ่า
สถานีต่อ 178ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Ran Kuaitiao Yentafo Fapha
ไปถึง ร้านก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟฟ้าผ่า จากสถานที่:

จากสถานที่ ร้านก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟฟ้าผ่า ไปถึง: