Bangkok Bus Icon

ลุมพินีทาวเวอร์(ตรงข้ามบ่อนไก่)

ชื่อของสถานี: ลุมพินีทาวเวอร์(ตรงข้ามบ่อนไก่)
สถานีต่อ 4, 13, 14, 22, 46, 47, 74, 109, 116, 141, 149, 507, 514 (G59E)ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Thailand Life (Kai)
ไปถึง ลุมพินีทาวเวอร์(ตรงข้ามบ่อนไก่) จากสถานที่:

จากสถานที่ ลุมพินีทาวเวอร์(ตรงข้ามบ่อนไก่) ไปถึง: