Bangkok Bus Icon

สถานทูตออสเตรเลีย

ชื่อของสถานี: สถานทูตออสเตรเลีย
สถานีต่อ 17, 22, 62, 67, 116, 149ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Embassy Of Australia
ไปถึง สถานทูตออสเตรเลีย จากสถานที่:

จากสถานที่ สถานทูตออสเตรเลีย ไปถึง: