Bangkok Bus Icon

สำนักงานขนส่งพื้นที่ 3

ชื่อของสถานี: สำนักงานขนส่งพื้นที่ 3
สถานีต่อ 2, 23, 25, 38, 45, 46, 48, 116, 132, 139, 180, 507, 508, 511ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Transport Office Area 3
ไปถึง สำนักงานขนส่งพื้นที่ 3 จากสถานที่:

จากสถานที่ สำนักงานขนส่งพื้นที่ 3 ไปถึง: