Bangkok Bus Icon

สุวรรณภูมิ(ตึกปฏิบัติการภาคพื้นดินการบินไทย)

ชื่อของสถานี: สุวรรณภูมิ(ตึกปฏิบัติการภาคพื้นดินการบินไทย)
สถานีต่อ 554, 555ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Suvarnabhumi (Tg Ground Operation Control Center)
ไปถึง สุวรรณภูมิ(ตึกปฏิบัติการภาคพื้นดินการบินไทย) จากสถานที่:

จากสถานที่ สุวรรณภูมิ(ตึกปฏิบัติการภาคพื้นดินการบินไทย) ไปถึง: