Bangkok Bus Icon

อาคารสรชัย

ชื่อของสถานี: อาคารสรชัย
สถานีต่อ 23, 72ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Sornchai
ไปถึง อาคารสรชัย จากสถานที่:

จากสถานที่ อาคารสรชัย ไปถึง: