Bangkok Bus Icon

แยกพัฒนาการ(ถนนศรีนครินทร์ขาเข้า)

ชื่อของสถานี: แยกพัฒนาการ(ถนนศรีนครินทร์ขาเข้า)
สถานีต่อ 11, 92, 133, 206, 519ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Pattanakan Intersection (Srinagarindra Road Towards Intersection)
ไปถึง แยกพัฒนาการ(ถนนศรีนครินทร์ขาเข้า) จากสถานที่:

จากสถานที่ แยกพัฒนาการ(ถนนศรีนครินทร์ขาเข้า) ไปถึง: