Bangkok Bus Icon

แยกอรุณอัมรินทร์

ชื่อของสถานี: แยกอรุณอัมรินทร์
สถานีต่อ 30, 81, 157, 710ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Arun Amarin Intersection
ไปถึง แยกอรุณอัมรินทร์ จากสถานที่:

จากสถานที่ แยกอรุณอัมรินทร์ ไปถึง: