Bangkok Bus Icon

โรงเรียนศรีอยุธยา

ชื่อของสถานี: โรงเรียนศรีอยุธยา
สถานีต่อ 14, 74ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Sriayuthaya School
ไปถึง โรงเรียนศรีอยุธยา จากสถานที่:

จากสถานที่ โรงเรียนศรีอยุธยา ไปถึง: