Bangkok Bus Icon

โรงเรียนอำนวยศิลป์

ชื่อของสถานี: โรงเรียนอำนวยศิลป์
สถานีต่อ 72, 503ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Amnuaysilpa School
ไปถึง โรงเรียนอำนวยศิลป์ จากสถานที่:

จากสถานที่ โรงเรียนอำนวยศิลป์ ไปถึง: