Bangkok Bus Icon

โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์

ชื่อของสถานี: โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์
สถานีต่อ 35, 89, 205ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Montien Hotel Riverside
ไปถึง โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ จากสถานที่:

จากสถานที่ โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ ไปถึง: