Bangkok MRT Icon

ลุมพินี

ชื่อของสถานี: ลุมพินี
สถานีต่อ รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล

ใกล้กับ
ป้ายรถประจำทาง MRT ลุมพินี: 14, 514 (G59E)
ลุมพินีประทุมวัน: 14, 22, 46, 74, 109, 115, 116, 149, 507, 514 (G59E)
สวนลุมไนท์บาร์ซ่าร์: 13, 62, 505ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Lumphini
ไปถึง ลุมพินี จากสถานที่:

จากสถานที่ ลุมพินี ไปถึง: