Bangkok Chao Phraya Express Icon

ท่าเรือ: พระอาทิตย์

ชื่อของสถานี: ท่าเรือ: พระอาทิตย์
สถานีต่อ เรือด่วนเจ้าพระยา

ใกล้กับ
ป้อมพระสุเมรุ: A4, S1, 3, 9, 15, 30, 32, 33, 43, 53, 64, 65, 70, 524
พระอาทิตย์: A4, S1, 3, 9, 15, 30, 32, 33, 43, 53, 64, 65, 70, 524ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Phra Arthit
ไปถึง ท่าเรือ: พระอาทิตย์ จากสถานที่:

จากสถานที่ ท่าเรือ: พระอาทิตย์ ไปถึง: