Bangkok Chao Phraya Express Icon

ท่าเรือ: ราชวงศ์

ชื่อของสถานี: ท่าเรือ: ราชวงศ์
สถานีต่อ เรือด่วนเจ้าพระยา

ใกล้กับ
ท่าราชวงศ์: 204ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Ratchawongse
ไปถึง ท่าเรือ: ราชวงศ์ จากสถานที่:

จากสถานที่ ท่าเรือ: ราชวงศ์ ไปถึง: