Bangkok Chao Phraya Express Icon

ท่าเรือ: โอเรียนเต็ล

ชื่อของสถานี: ท่าเรือ: โอเรียนเต็ล
สถานีต่อ เรือด่วนเจ้าพระยาชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Oriental
ไปถึง ท่าเรือ: โอเรียนเต็ล จากสถานที่:

จากสถานที่ ท่าเรือ: โอเรียนเต็ล ไปถึง: