Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามตลาดอินทรารักษ์(นวมินทร์ 38)

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามตลาดอินทรารักษ์(นวมินทร์ 38)
สถานีต่อ 22, 60, 71, 96, 115, 150, 156, 178, 501, 36ก, 73ก, 95ก, 96กชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Opposite Talat In Thra Rak
ไปถึง ตรงข้ามตลาดอินทรารักษ์(นวมินทร์ 38) จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามตลาดอินทรารักษ์(นวมินทร์ 38) ไปถึง: