Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามโรงเรียนนนทรีวิทยา

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามโรงเรียนนนทรีวิทยา
สถานีต่อ 14, 180, 195, 205ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Opposite Rongrian Nonsi Witthaya
ไปถึง ตรงข้ามโรงเรียนนนทรีวิทยา จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามโรงเรียนนนทรีวิทยา ไปถึง: