Bangkok Bus Icon

กระทรวงวัฒนธรรม

ชื่อของสถานี: กระทรวงวัฒนธรรม
สถานีต่อ 28, 30, 35, 40, 66, 123, 124, 127, 146, 149, 170, 177, 183, 507, 511, 516, 542ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Ministry Of Culture
ไปถึง กระทรวงวัฒนธรรม จากสถานที่:

จากสถานที่ กระทรวงวัฒนธรรม ไปถึง: