Bangkok Bus Icon

การประปานครหลวงสามเสน

ชื่อของสถานี: การประปานครหลวงสามเสน
สถานีต่อ 14, 44, 67, 166, 522, 536ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Mwa Samsen
ไปถึง การประปานครหลวงสามเสน จากสถานที่:

จากสถานที่ การประปานครหลวงสามเสน ไปถึง: