Bangkok Bus Icon

คลังสินค้า,บางกอกซิตี้

ชื่อของสถานี: คลังสินค้า,บางกอกซิตี้
สถานีต่อ 127, 134, 177, 516ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Warehouse, Bangkok City
ไปถึง คลังสินค้า,บางกอกซิตี้ จากสถานที่:

จากสถานที่ คลังสินค้า,บางกอกซิตี้ ไปถึง: