Bangkok Bus Icon

ซอยมิตรภาพ

ชื่อของสถานี: ซอยมิตรภาพ
สถานีต่อ 38, 46, 48, 132, 133, 139, 180, 207, 558ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Bang Na Thao Woe
ไปถึง ซอยมิตรภาพ จากสถานที่:

จากสถานที่ ซอยมิตรภาพ ไปถึง: