Bangkok Bus Icon

ซอยสวนเงิน

ชื่อของสถานี: ซอยสวนเงิน
สถานีต่อ 14, 44, 67, 166, 522, 536ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Soi Suan Ngoen
ไปถึง ซอยสวนเงิน จากสถานที่:

จากสถานที่ ซอยสวนเงิน ไปถึง: