Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามกรมทหารเรือ(อรุณอัมรินทร์)

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามกรมทหารเรือ(อรุณอัมรินทร์)
สถานีต่อ 57, 710ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Dockyard Navy (Arunummarin)
ไปถึง ตรงข้ามกรมทหารเรือ(อรุณอัมรินทร์) จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามกรมทหารเรือ(อรุณอัมรินทร์) ไปถึง: