Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามกรุงธนบุรีตำรวจภูธรตำบลสำโรงเหนือเรือนจำ(ผู้หญิง)

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามกรุงธนบุรีตำรวจภูธรตำบลสำโรงเหนือเรือนจำ(ผู้หญิง)
สถานีต่อ 43ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Opposite Thon Buri Institution For Female Offenders
ไปถึง ตรงข้ามกรุงธนบุรีตำรวจภูธรตำบลสำโรงเหนือเรือนจำ(ผู้หญิง) จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามกรุงธนบุรีตำรวจภูธรตำบลสำโรงเหนือเรือนจำ(ผู้หญิง) ไปถึง: