Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามตั้งตรงจิตรพณิชยการ

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามตั้งตรงจิตรพณิชยการ
สถานีต่อ 47, 53ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Opposite Tangtrongchit College
ไปถึง ตรงข้ามตั้งตรงจิตรพณิชยการ จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามตั้งตรงจิตรพณิชยการ ไปถึง: