Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามบางพลีไดร์ฟวิงแลนจ์

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามบางพลีไดร์ฟวิงแลนจ์
สถานีต่อ 132, 133, 558ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Opposite Bang Phli Dai Wing Laen
ไปถึง ตรงข้ามบางพลีไดร์ฟวิงแลนจ์ จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามบางพลีไดร์ฟวิงแลนจ์ ไปถึง: