Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามฟู้ดแลนด์,เพอร์เฟคเพลส

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามฟู้ดแลนด์,เพอร์เฟคเพลส
สถานีต่อ 22, 40, 58, 71, 92, 93, 99, 109, 113, 115, 171, 182, 501, 545ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Opposite Foodland, Perfect Place.
ไปถึง ตรงข้ามฟู้ดแลนด์,เพอร์เฟคเพลส จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามฟู้ดแลนด์,เพอร์เฟคเพลส ไปถึง: