Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
สถานีต่อ 24, 69, 92, 107, 129, 138, 187, 504, 555ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Opposite Utcc
ไปถึง ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ไปถึง: