Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามมหาวิทยาลัยเกษตรประตู1

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามมหาวิทยาลัยเกษตรประตู1
สถานีต่อ 24, 63, 104, 114, 206, 522, 545ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Opposite Kasetsart University
ไปถึง ตรงข้ามมหาวิทยาลัยเกษตรประตู1 จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามมหาวิทยาลัยเกษตรประตู1 ไปถึง: