Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามมหาวิทยาลัยเกษตรประตู3

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามมหาวิทยาลัยเกษตรประตู3
สถานีต่อ 24, 63, 104, 114, 206, 522, 545ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Kaset
ไปถึง ตรงข้ามมหาวิทยาลัยเกษตรประตู3 จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามมหาวิทยาลัยเกษตรประตู3 ไปถึง: